مزون لباس زنانه در تهران

مزون مُدینه دوخت انواع لباس شب عروس نامزدی اداری مانتو پالتو در تهران

مزون مُدینه پذیرش سفارش و طراحی و دوخت انواع لباس شب لباس عروس و نامزدی طراحی و دوخت لباس اداری و فرم مدارس طراحی و دوخت انواع مانتو و پالتو طراحی و دوخت لباس بچگانه

مزون مُدینه دوخت انواع لباس شب عروس نامزدی اداری مانتو پالتو در تهران

مزون مُدینه پذیرش سفارش و طراحی و دوخت انواع لباس شب لباس عروس و نامزدی طراحی و دوخت لباس اداری و فرم مدارس طراحی و دوخت انواع مانتو و پالتو طراحی و دوخت لباس بچگانه

مزون مُدینه - 09925544799 طیبی
طراحی و دوخت انواع لباس شب لباس عروس لباس نامزدی
طراحی و دوخت لباس اداری و فرم مدارس طراحی و دوخت انواع مانتو و پالتو طراحی و دوخت انواع لباس بچگانه در تهران
با 30 سال سابقه کاری
با مدیریت سرکار خانم منصوری

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آموزش رسم الگوی پایه شلوار» ثبت شده است

۱۶
آذر

آموزش رسم الگوی پایه شلوار

مزون مُدینه آموزش رسم الگوی پایه شلوار

 

 

رسم الگوی شلوار موضوعی نیست که به راحتی بتوان از آن عبور کرد. رسم الگوی شلوار از جزئیات زیادی برخوردار است که باید به آن ها توجه کرد. به همین دلیل در چند بخش به آموزش رسم الگوی پایه شلوار می پردازیم. این مطلب اولین بخش از این آموزش است.

 

رسم الگوی پایه شلوار (اولیه)
در این فصل نحوه ی رسم الگوهای پایه (اولیه) شلوار را برحسب مدل و سایز و تناسب اندام توضیح داده ایم.

 

معمولا می توانید الگوهای پایه (اولیه) شلوار را با اندازه های داده شده در جدول استاندارد و سایزبندی شده و یا اندازه های اندام ویژه رسم کنید.

 

الگوهای پایه (اولیه) شلوار معمولی و استاندارد و شلوار گشاد و جین را در سایزهای مختلف رسم کنید و پس از کنترل شابلون آن را بسازید وبرای مدل سازی از آن ها استفاده نمایید به شرط اینکه با اندازه های استاندارد در جدول سایزبندی رسم شود.

 

این کار بر سرعت عمل در الگو سازی می افزاید و می توانید در مدت زمان کوتاه با داشتن الگوهای پایه (اولیه) الگوی شلوار را مطابق با مدل رسم کنید.الگوهای پایه (اولیه)استاندارد در تولید انبوه کاربرد زیادی دارند.

 

الگوساز ماهر بایستی عیوب اندام را بشناسد و در این مورد اطلاعات کافی داشته باشد و بتواند با تغییرات مناسب عیوب را در روی الگو برطرف نماید.

 

اندازه های لازم برای رسم الگوی پایه (اولیه)شلوار معمولی استاندارد (سایز 40)
توجه: قد (بلندی)فاق را اصطلاحاً برآمدگی باسن یا بالاتنه شلوار نیز می نامند و منظور از پهنای باسن همان 4/1 دور باسن است که برای جلو و پشت محاسبه می کنید.

با گونیا در طرف چپ کاغذ الگو خطی مستقیم رسم کنید و نقطه شروع خط را 1 بنامید.

1-2: از نقطه 1، 5/1-1 سانتی متر روی خط اندازه بگیرید و آن را نقطه 2 بنامید.

رسم الگوی پایه اولیه

 

به دلیل گودی کمر در خط پهلوی جلو وپشت فاصله خط 2-1 را بالاتر از خط کمر اندازه بگیرید.در رسم الگوی دامن خط پهلو را از کمر تا باسن با انحنا رسم کرده اید و مقداری متناسب با سایز را از خط پهلوی جلو وپشت به بالا اندازه گرفته اید و سپس خط کمر را با انحنای کمی تا خط مرکزی جلو وپشت رسم کرده اید.بنابراین در رسم الگوی شلوار نیز به همین ترتیب خط پهلو و خط کمر را در جلو و پشت رسم کنید.

 

می توانید همان مقدار را از روی الگوی پایه ی دامن اندازه بگیرید و در خط پهلوی جلوو پشت شلوار از نقطه ی 2 به بالا منتقل نمایید تا خط کمر جلو وپشت در گودی کمر قرار بگیرد.

1-3:از نقطه ی 1 قد (بلندی)فاق در اینجا 5/26 سانتی متر را روی خط مستقیم اندازه بگیرید و نقطه ی به دست آمده را 3 بنامید.

3-4:از نقطه ی 3،قد از فاق تا زانو در اینجا 8/31 سانتی متر را اندازه بگیرید و نقطه 4 بنامید.

1-5:از نقطه 1 قد شلوار راروی خط مستقیم به طرف پایین اندازه بگیرید ونقطه 5 بنامید.

5-6:از نقطه 5، 4-3 سانتی متر به طرف بالا اندازه بگیرید و نقطه به دست آمده را 6 بنامید.

می توانید قد شلوار را برحسب مدل و بطور دلخواه بلند و یا کوتاه نمایید:

بنابراین فاصله 6-5 را برای تغییراتی که در قد شلوار در شکل های (a،b،c،d) در صفحه 247 نشان داده شده است رسم کنید.

3-7:از نقطه 3، 10/1 نصف دور باسن + 3 سانتی متر در (اینجا 8 سانتی متر)به طرف بالا اندازه بگیرید و این نقطه را 7 بنامید که بلندی باسن بزرگ است.

با گونیا از نقاط 2و7و3و4و6 خطوطی افقی رسم کنید.

7-8:از نقطه 7 پهنای باسن جلو شلوار را روی خط افقی اندازه بگیرید.(در اینجا 24 سانتی متر)و نقطه به دست آمده را 8 بنامید.

8-9:از نقطه 8، 10/1 نصف دور باسن + 1-5/0 سانتی متر (در اینجا 6 سانتی متر)پهنای فاق جلو شلوار را روی امتداد خط باسن بزرگ اندازه بگیرید و نقطه ی به دست آمده را 9 بنامید.پهنای فاق جلو در شکل 153 (c،b،a) توضیح داده ایم.

با گونیا از نقطه 8 خطی مستقیم به بالا خط کمر و پایین خط فاق رسم کنید.نقطه ای که خط فاق را قطع کند و با آن گونیا است a8 و نقطه ای که خط کمر را قطع می کند 10 بنامید.

الگوی شلوار

وسط خط 9-7 را تعیین کنید و آن را 11 بنامید.

6-12:فاصله خط 11-7 را اندازه بگیرید و از نقطه 6 روی خط دم پای شلوار این اندازه را تعیین کنید و نقطه 12 بنامید.

از نقطه 12 خطی مستقیم به طرف بالا تا خط کمر رسم کنید.نقطه ی تقاطع این خط را با خط زانو 13 و با خط کمر 14 بنامید. این خط تای زانو در جلوی شلوار است.

12-15:از نقطه ی 12، 4/1 گشادی دم پای شلوار منهای 1 سانتی متر را به طرف چپ اندازه بگیرید و نقطه ی به دست آمده را 15 بنامید.

12-16:از نقطه 12، 4/1 گشادی دم پای شلوار منهای 1 سانتیمتر را به طرف راست اندازه بگیرید و نقطه 16 بنامید.

A15-15 و a16-16: با گونیا از دو نقطه 15 و 16 خطی مستقیم به طول 8-4 سانتی متر به طرف بالا رسم کنید و این دو نقطه را a15 و a16 بنامید.

در این فاصله که با گونیا رسم کرده اید می توانید بر گردان لبه ی پایین شلوار به صورت دوبل و یا سجاف کردن و همچنین کوتاه و یا بلند کردن قد شلوار را به سهولت انجام دهید.

با خطی مستقیم نقطه a15 را به نقطه 7 و نقطه a16 را به نقطه 9 وصل کنید.

فاصله a15-7 و a16-9 با یکدیگر مساوی هستند دو زاویه ای که در نقاط a15 و a16 تشکیل می شوند بایستی باهم برابر باشند.

خطوط مستقیمی که از نقاط a15 و a16 رسم کرده اید خط زانو را در نقاط 18 و 19 خط فاق را در نقاط a3 و 17 قطع می کند.

از نقطه 10 روی خط کمر 1-5/0 سانتی متر بر حسب دور کمر و یا مدل اندازه بگیرید و نقطه 20 را علامت بگذارید.

به شکل 150  مراجعه نمایید ملاحظه میکنید که فاصله 20-10 می تواند از 2-0 سانتی متر متغیر باشد.

از نقطه 8، 5/0 سانتی متر به طرف راست اندازه بگیرید و با گونیا خطی از نقطه 20 به این نقطه رسم کنید.

B8-a8:فاصله 17-a8 را اندازه بگیرید نصف این فاصله را از نقطه 8a به بالا تعیین کنید و این نقطه را b8 بنامید. از نقطه b8 خط کمکی به نقطه 17 رسم نمایید.

رسم الگوی پایه اولیه

همچنین خط کمکی دیگری در امتداد خطی که از نقطه 20 تا خط باسن رسم کرده اید به صورت نقطه چین رسم نمایید تا خط کمکی را قطع کند.

خط فاق جلو را از نقطه 8 تا 17 به صورت هلالی با استفاده از خطوط کمکی رسم کنید.

با گونیا از نقطه 20 خط کمکی تا فاصله 5-3 سانتی متری خط اتوی شلوار رسم کنید.

20-21:از نقطه 20، 4/1 دور کمر +5/2-5/1 سانتی متر که پهنای ساسون است به اضافه 5/0-0 سانتی متر برای گشادی مجاز را روی خط کمر اندازه بگیرید و نقطه 21 بنامید.

21-22:با گونیا از نقطه 21 عمود کوتاهی به طول 5/1-1 سانتی متر به طرف بالا رسم کنید.(این اندازه روی همان خط 2-1 است) و خط کمر رااز نقطه 22 به نقطه 20 با انحنای کمی رسم نمایید.

18-23 و 24-19 در دو طرف خط زانو بر حسب دلخواه و 1-0 سانتی متر است.

خط پهلو را از نقطه 7 به a3 و 23 تا نقطه a15 با انحنای کمی طراحی کنید و آن را سپس رسم نمایید.

خط توی پای شلوار را از نقطه 17 به نقطه 24 و تا نقطه a16 با انحنای کمی طراحی کنید و سپس آن را رسم نمایید.

رسم الگوی پایه اولیه

با گونیا از وسط خط 22-14 خطی مستقیم به خط باسن عمود کنید روی این خط طول ساسون را 10-9 سانتی متر اندازه بگیرید و پهنا ی ساسون جلو را که 5/2-5/1 سانتی متر است در دو طرف این خط و در خط کمر تعیین کنید.نوک ساسون را 5/0 سانتی متر به طرف چپ جا به جا کنید و ساسون را رسم نمایید.ساسون را ببندید و خط کمر را اصلاح نمایید.سپس آن را رسم کنید.

قبل از رسم الگوی پشت شلوار الگوی جلو را به دقت کنترل نمایید.

 

 

 

 

  • لباس شب طراحی لباس
۱۶
آذر

رسم الگوی اولیه شلوار استاندارد برای سایز بزرگ

مزون مُدینه رسم الگوی اولیه شلوار استاندارد برای سایز بزرگ

 

در اینجا رسم الگوی پایه (اولیه) شلوار را برای اندام هایی که اندازه ی دور کمر و دور باسن آن ها زیاد است،و با وجود این، اندازه های اندام آنان متناسب و استاندارد است و با اندام نرمال مطابقت دارد توضیح می دهیم.

 

ساخت و روش رسم الگوی پایه (اولیه) شلوار مطابق با رسم الگوی شلوار استاندارد سایز 40

 

اندازه های لازم برای رسم الگوی پایه (اولیه) شلوار معمولی یا کلاسیک

 

سایز 50:

اندازه الگو شلوار سایز 50

با گونیا در طرف چپکاغذ الگو خطی مستقیم رسم کنید و نقطه شروع خط را 1 بنامید.

1-2: 5/1-1 سانتی متر روی خط اندازه بگیرید و آن را نقطه 2 بنامید.به دلیل گودی کمر در خط پهلوی جلوو پشت فاصله 2-1 را بالاتر از خط کمر اندازه بگیرید.

1-3:قد (بلندی) فاق+1-0 سانتی متر

لازم است برای راحتی قسمت فاق شلوار کم و بیش اندازه ای به بلندی آن اضافه کنید تا برجستگی باسن موجب کشیدگی پشت شلوار نگردد.

3-4:از نقطه 3،قد از فاق تا زانو در (اینجا 8/30 سانتی متر) را اندازه بگیرید و نقطه 4 بنامید.

1-5: قد شلوار

5-6:از نقطه 5، 2-0 سانتی متربه طرف بالا اندازه بگیرید و نقطه بدست آمده را 6 بنامید.

قد شلوار را از کمر تا کف پا اندازه گرفته اید که پاشنه پا نیز محاسبه شده است.در افراد باریک اندام و سایزهای کوچک که ساق پای آن ها لاغر است 4-3 سانتی متر از قد شلوار به بالا اندازه بگیرید حتی ممکن است کمی هم بیشتر شود،اما در سایزهای بزرگ معمولا دور ساق پای آن ها متناسب با اندام بیشتر است،به همین جهت از قد شلوار 2-0 سانتی متر به طرف بالا اندازه بگیرید که این اندازه متغیر می باشد و در سایزهای بزرگ نیز کمتر می گردد.

3-7:از نقطه 3، 10/1 نصف دور باسن+ 3 سانتی متر را به طرف بالا اندازه بگیرید و این نقطه را 7 بنامید.

با گونیا از نقاط 6 و 4 و3 و7 و2 خطوط افقی رسم کنید.

7-8:از نقطه 7 پهنای باسن جلو شلوار را روی خط افقی اندازه بگیرید و نقطه به دست آمده را 8 بنامید.

الگو شلوار

8-9:از نقطه 8، 10/1 نصف دور باسن + 2-1 سانتی متر پهنای فاق جلو شلوار را روی امتداد خط باسن بزرگ اندازه بگیرید و نقطه ی بدست آمده را 9 بنامید.

در اینجا اندازه دور باسن بزرگتر است و د رپهنای فاق نیز کم و بیش تاثیر دارد.در شکل 119 در الگوی پایه (اولیه) شلوار سایز 40 پهنای فاق 10/1 نصف دور باسن + 1-5/0 سانتی متر است در حالی که در اینجا 10/1 دور باسن + 2-1 سانتی متر است.

با گونیا از نقطه 8 خطی مستقیم به بالا خط کمر و پایین خط فاق رسم کنید.نقطه ای که خط کمر را قطع می کند 10 بنامید.وسط خط 9-7 را نقطه 11 بنامید.

6-12:فاصله خط 11-7 را اندازه بگیرید و از نقطه 6 روی خط دم پای شلوار این اندازه را تعیین کنید و نقطه 12 بنامید.از نقطه 12 خطی مستقیم به طرف بالا تا خط کمر رسم کنید.نقطه ی تقاطع این خط و خط زانو را 13 و با خط کمر 14 بنامید.

12-15 و 16-12: 4/1 گشادی دم پای شلوار -1 سانتی متر است.a15-15 و a16-16 را 4-8 سانتی متر اندازه بگیرید و با گونیا از دو نقطه 15 و 16 خطی مستقیم تا دو نقطه ی a15 و a16 رسم کنید و نقطه a15 را به نقطه 7 و a16 را به نقطه 9 وصل کنید.فاصله خط a15 – 7  a16 – 9 بایکدیگر مساوی هستند و دو زاویه ای که در نقاط a15 و a16 تشکیل می شوند بایستی باهم برابر باشند.

خطوط مستقیمی که از نقاط a15 و a16 رسم کرده اید خط زانو را در نقاط 18 و 19 و خط فاق را در نقاط a3 و 17 قطع می کند.

10-20:از نقطه 10 روی خط کمر 5/0-0 سانتی متر برحسب دور کمر و مدل اندازه بگیرید و نقطه 20 بنامید.

نمونه شلوار

چون اندازه ی دور کمر بیشتر است فاصله 20-10 کمتر است.از نقطه 8، 5/0 سانتی متر به طرف راست اندازه بگیرید و از نقطه 20 خطی به این نقطه رسم کنید.

خط کمکی را برای رسم منحنی فاق مطابق با آنچه که در شکل 120 توضیح داده ایم رسم کنید و خط فاق جلو را از نقطه 8 تا 17 به صورت هلالی و با استفاده از خطوط کمکی رسم نمایید.

20-21:از نقطه 20، 4/1 دور کمر + 2-1 سانتی متر پهنای ساسون به اضافه 5/0-0 سانتی متر برای گشادی مجاز را روی خط کمر اندازه بگیرید و نقطه 21 بنامید در اینجا اندازه ی ساسون کمتر است چون اندازه ی دور باسن و کمر زیاد است.

18-32 و 24-19 در دو طرف خط زانو، 5/1-5/0 سانتی متر است خط پهلو را از نقطه 7 به a3 و 23 و تا نقطه a15 با انحنای کلی طراحی کنید و سپس آنرا رسم نمایید.

از نقطه 17، 5/0-0 سانتی متر به طرف راست اندازه بگیرید و از این نقطه خط فاق رابه نقطه 24 و تا نقطه a16 با انحنای کمی طراحی کنید و سپس آن را رسم نمایید.

توجه داشته باشید که در سایزهای بزرگ برای رسم خط فاق از نقطه 17، 5/0-0 سانتی متر اضافه می کنید.

21-22:با گونیا از نقطه 22 عمود کوتاهی به طول 5/1-1 سانتی متر به طرف بالا رسم کنید و خط کمر را از نقطه 22 به نقطه 20 با انحنای کمی رسم کنید.

با گونیا از وسط خط 14-22 خطی مستقیم به خط باسن عمود کنید روی این خط طول ساسون را 9-10 سانتی متر اندازه بگیرید و پهنای ساسون جلو را 1-2 سانتی متر در دو طرف این خط و در خط کمر تعیین کنید و ساسون را رسم نمایید و نوک ساسون را 0/5 سانتی متر به طرف چپ جا به جا نمایید و خط ساسون را رسم نمایید.

ساسون را ببندید و خط کمر را اصلاح نمایید و سپس آن را رسم کنید.

قبل از رسم الگوی پشت شلوار، الگوی جلو را به دقت کنترل نمایید.

 

 

رسم الگوی پایه (اولیه) پشت شلوار


الگوی پشت شلوار را بر روی الگوی جلو شلوار رسم کنید.

11-25: از نقطه 11، 2 (-1) سانتی متر روی خط باسن به طرف راست اندازه بگیرید و این نقطه را 25 بنامید و  از این نقطه خطی مستقیم تا نزدیک خط زانو رسم کنید و به این ترتیب خط اتوی شلوار در پشت را تعیین کنید.

25-26: این فاصله در شلوار به ویژه بسیار مهم است، در نتیجه با اندازه ی فاصله خط 25-26، پهنای فاق شلوار را در پشت تعیین کنید.

به جای یک چهارم پهنای باسن پشت که اندازه ی استاندارد است، در اینجا دو امکان وجود دارد و برحسب اندازه بالای دور ران یک چهارم پهنای باسن پشت منهای 0-1 سانتی متر مناسب است. همچنین این اندازه را می توانید یک چهارم پهنای باسن پشت 0/5-1 سانتی متر نیز محاسبه کنید.

به این ترتیب با پهنای فاق پشت برحسب بالای دور ران گشادی مناسب به وجود می آید و قسمت نشیمنگاه شلوار در بالای ران برای خانم ها در سایزهای بزرگ راحت و مناسب تر می شود.

26-27: با گونیا از نقطه 26 خطی مستقیم به نقطه 27 رسم کنید و خطی هم به طرف بالا به خط کمر و به طرف پایین به خط فاق در الگوی جلوی شلوار رسم کنید و این خط را از طرف خط کمر چند سانتی متر امتداد دهید. این خط فاق پشت شلوار است.

خط کمر را در الگوی پایه (اولیه) جلو به طرف چپ و خط باسن را به طرف راست و چپ امتداد دهید.

از نقطه ی تقاطع خط فاق پشت با خط کمر جلو و با خط باسن را اندازه بگیرید. یک دوم اندازه خط + 1 سانتی متر را به طرف پایین علامت بگذارید و آن را نقطه 28 بنامید. البته نقطه 28 تقریبی است و بایستی با حرکت گونیا به بالا و پایین این نقطه را بر روی این خط پیدا کنید و با گونیا از نقطه 28 خطی موازی با خط 26-27 رسم کنید.

28-29: از نقطه 28 پهنای باسن پشت را روی این خط اندازه بگیرید و نقطه 29 بنامید.

 

الگو شلوار

25-30: فاصله خط 25-29 را اندازه بگیرید و این اندازه را از نقطه 25 بر روی امتداد خط باسن در طرف راست منتقل کنید و نقطه به دست آمده را 30 بنامید.

فاصله 25-29 و 25-30 مساوی یکدیگرند.

از نقطه تقاطع خط زانو با خط توی پا و خط پهلو در الگوی جلوی شلوار 2 سانتی متر به طرف راست و چپ اندازه بگیرید و نقاط 31 و 32 را علامت بگذارید.

از نقطه ی تقاطع خط دم پای شلوار با خط توی پای و خط پهلو در الگوی جلوی شلوار 2 سانتی متر به طرف راست و چپ اندازه بگیرید و نقاط 33 و 34 را علامت بگذارید.

از نقاط 33 و 34 خطی موازی با خط پهلو و خط توی پای شلوار به نقاط 31 و 32 رسم کنید.

از نقطه 32 خطی مستقیم به نقطه 29 و از نقطه خطی به امتداد خط کمر الگوی پایه (اولیه) جلو رسم کنید و این نقطه را 35 بنامید.

از نقطه 31 خطی مستقیم به نقطه 30 رسم نمایید.

13-36: فاصله بین دو نقطه 13 و 35 را به صورت مورب اندازه بگیرید و مطابق شکل این اندازه را منهای 0-1 سانتی متر نمایید و این مقدار را از نقطه 13 به طرف بالا و بر روی خط فاق پشت منتقل کنید و نقطه 36 نمایید.

از نقطه 36 خطی مستقیم به نقطه 35 رسم کنید که خط کمر شلوار در پشت الگو است.

از نقطه 36، 0/5-1 سانتی متر را روی خط کمر اندازه بگیرید و نقطه 37 را علامت بگذارید.

37-38: از نقطه 37، یک چهارم دور کمر + 2/5-6 سانتی متر برای پهنای یک و یا دو ساسون به اضافه 0-0/5 سانتی متر برای گشادی مجاز را روی خط کمر اندازه بگیرید و نقطه 38 را علامت بگذارید. خط درز پهلو را در الگوی جلو اندازه بگیرید و خط درز پهلوی پشت را به همان اندازه رسم کنید.

خط درز جلو و پشت شلوار بایستی با هم مساوی و مطابقت داشته باشند.

با گونیا از وسط خط کمر پشت عمودی به طول 13-15 سانتی متر رسم کنید که خط وسط ساسون است. در دو طرف این خط پهنای ساسون 2/5-4 سانتی متر را اندازه بگیرید و ساسون پشت را رسم کنید و ساسون را ببندید، سپس خط کمر پشت را اصلاح نموده و آن را رسم کنید.

ممکن است به علت برجستگی باسن که موجب گودی در وسط خط کمر می گردد و انحنای خط پهلو از باسن تا کمر که به علت اختلاف زیاد بین دو اندازه ی دور باسن و دور کمر است، برای ایجاد حجم بیشتر و مناسب ساختن شلوار، در قسمت پشت دو ساسون رسم شود.

31-39: از نقطه تقاطع خط زانو و خط توی پای شلوار در جلو تا فاق را اندازه بگیرید و همین اندازه منهای 0-0/5 سانتی متر از نقطه 31 به طرف بالا و روی خط 30-31 را اندازه بگیرید و سپس نقطه به دست آمده را 39 بنامید.

از نقطه 37 خط فاق پشت شلوار را رسم کنید. از نقطه ی تقاطع خط کمکی و خط فاق در الگوی جلو خط افقی و نقطه چین به طرف سمت راست رسم کنید و از وسط خط نقطه چین 0/5-1 سانتی متر به پایین تعیین کنید و هلال فاق پشت را از نقطه 37 به 28 و به 26 تا 39 رسم کنید به طوری که از نقطه ای که وسط خط نقطه چین علامت گذارده اید بگذرد.

خط درز توی پای شلوار را در جلو و پشت و همچنین خط پهلوها و به طور کلی الگو را کنترل نمایید.

 

 

  • لباس شب طراحی لباس