مزون لباس زنانه در تهران

مزون مُدینه دوخت انواع لباس شب عروس نامزدی اداری مانتو پالتو در تهران

مزون مُدینه پذیرش سفارش و طراحی و دوخت انواع لباس شب لباس عروس و نامزدی طراحی و دوخت لباس اداری و فرم مدارس طراحی و دوخت انواع مانتو و پالتو طراحی و دوخت لباس بچگانه

مزون مُدینه دوخت انواع لباس شب عروس نامزدی اداری مانتو پالتو در تهران

مزون مُدینه پذیرش سفارش و طراحی و دوخت انواع لباس شب لباس عروس و نامزدی طراحی و دوخت لباس اداری و فرم مدارس طراحی و دوخت انواع مانتو و پالتو طراحی و دوخت لباس بچگانه

مزون مُدینه - 09925544799 طیبی
طراحی و دوخت انواع لباس شب لباس عروس لباس نامزدی
طراحی و دوخت لباس اداری و فرم مدارس طراحی و دوخت انواع مانتو و پالتو طراحی و دوخت انواع لباس بچگانه در تهران
با 30 سال سابقه کاری
با مدیریت سرکار خانم منصوری

آموزش رسم الگوی پایه شلوار (بخش اول)

شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۸، ۰۵:۲۰ ب.ظ

آموزش رسم الگوی پایه شلوار

مزون مُدینه آموزش رسم الگوی پایه شلوار

 

 

رسم الگوی شلوار موضوعی نیست که به راحتی بتوان از آن عبور کرد. رسم الگوی شلوار از جزئیات زیادی برخوردار است که باید به آن ها توجه کرد. به همین دلیل در چند بخش به آموزش رسم الگوی پایه شلوار می پردازیم. این مطلب اولین بخش از این آموزش است.

 

رسم الگوی پایه شلوار (اولیه)
در این فصل نحوه ی رسم الگوهای پایه (اولیه) شلوار را برحسب مدل و سایز و تناسب اندام توضیح داده ایم.

 

معمولا می توانید الگوهای پایه (اولیه) شلوار را با اندازه های داده شده در جدول استاندارد و سایزبندی شده و یا اندازه های اندام ویژه رسم کنید.

 

الگوهای پایه (اولیه) شلوار معمولی و استاندارد و شلوار گشاد و جین را در سایزهای مختلف رسم کنید و پس از کنترل شابلون آن را بسازید وبرای مدل سازی از آن ها استفاده نمایید به شرط اینکه با اندازه های استاندارد در جدول سایزبندی رسم شود.

 

این کار بر سرعت عمل در الگو سازی می افزاید و می توانید در مدت زمان کوتاه با داشتن الگوهای پایه (اولیه) الگوی شلوار را مطابق با مدل رسم کنید.الگوهای پایه (اولیه)استاندارد در تولید انبوه کاربرد زیادی دارند.

 

الگوساز ماهر بایستی عیوب اندام را بشناسد و در این مورد اطلاعات کافی داشته باشد و بتواند با تغییرات مناسب عیوب را در روی الگو برطرف نماید.

 

اندازه های لازم برای رسم الگوی پایه (اولیه)شلوار معمولی استاندارد (سایز 40)
توجه: قد (بلندی)فاق را اصطلاحاً برآمدگی باسن یا بالاتنه شلوار نیز می نامند و منظور از پهنای باسن همان 4/1 دور باسن است که برای جلو و پشت محاسبه می کنید.

با گونیا در طرف چپ کاغذ الگو خطی مستقیم رسم کنید و نقطه شروع خط را 1 بنامید.

1-2: از نقطه 1، 5/1-1 سانتی متر روی خط اندازه بگیرید و آن را نقطه 2 بنامید.

رسم الگوی پایه اولیه

 

به دلیل گودی کمر در خط پهلوی جلو وپشت فاصله خط 2-1 را بالاتر از خط کمر اندازه بگیرید.در رسم الگوی دامن خط پهلو را از کمر تا باسن با انحنا رسم کرده اید و مقداری متناسب با سایز را از خط پهلوی جلو وپشت به بالا اندازه گرفته اید و سپس خط کمر را با انحنای کمی تا خط مرکزی جلو وپشت رسم کرده اید.بنابراین در رسم الگوی شلوار نیز به همین ترتیب خط پهلو و خط کمر را در جلو و پشت رسم کنید.

 

می توانید همان مقدار را از روی الگوی پایه ی دامن اندازه بگیرید و در خط پهلوی جلوو پشت شلوار از نقطه ی 2 به بالا منتقل نمایید تا خط کمر جلو وپشت در گودی کمر قرار بگیرد.

1-3:از نقطه ی 1 قد (بلندی)فاق در اینجا 5/26 سانتی متر را روی خط مستقیم اندازه بگیرید و نقطه ی به دست آمده را 3 بنامید.

3-4:از نقطه ی 3،قد از فاق تا زانو در اینجا 8/31 سانتی متر را اندازه بگیرید و نقطه 4 بنامید.

1-5:از نقطه 1 قد شلوار راروی خط مستقیم به طرف پایین اندازه بگیرید ونقطه 5 بنامید.

5-6:از نقطه 5، 4-3 سانتی متر به طرف بالا اندازه بگیرید و نقطه به دست آمده را 6 بنامید.

می توانید قد شلوار را برحسب مدل و بطور دلخواه بلند و یا کوتاه نمایید:

بنابراین فاصله 6-5 را برای تغییراتی که در قد شلوار در شکل های (a،b،c،d) در صفحه 247 نشان داده شده است رسم کنید.

3-7:از نقطه 3، 10/1 نصف دور باسن + 3 سانتی متر در (اینجا 8 سانتی متر)به طرف بالا اندازه بگیرید و این نقطه را 7 بنامید که بلندی باسن بزرگ است.

با گونیا از نقاط 2و7و3و4و6 خطوطی افقی رسم کنید.

7-8:از نقطه 7 پهنای باسن جلو شلوار را روی خط افقی اندازه بگیرید.(در اینجا 24 سانتی متر)و نقطه به دست آمده را 8 بنامید.

8-9:از نقطه 8، 10/1 نصف دور باسن + 1-5/0 سانتی متر (در اینجا 6 سانتی متر)پهنای فاق جلو شلوار را روی امتداد خط باسن بزرگ اندازه بگیرید و نقطه ی به دست آمده را 9 بنامید.پهنای فاق جلو در شکل 153 (c،b،a) توضیح داده ایم.

با گونیا از نقطه 8 خطی مستقیم به بالا خط کمر و پایین خط فاق رسم کنید.نقطه ای که خط فاق را قطع کند و با آن گونیا است a8 و نقطه ای که خط کمر را قطع می کند 10 بنامید.

الگوی شلوار

وسط خط 9-7 را تعیین کنید و آن را 11 بنامید.

6-12:فاصله خط 11-7 را اندازه بگیرید و از نقطه 6 روی خط دم پای شلوار این اندازه را تعیین کنید و نقطه 12 بنامید.

از نقطه 12 خطی مستقیم به طرف بالا تا خط کمر رسم کنید.نقطه ی تقاطع این خط را با خط زانو 13 و با خط کمر 14 بنامید. این خط تای زانو در جلوی شلوار است.

12-15:از نقطه ی 12، 4/1 گشادی دم پای شلوار منهای 1 سانتی متر را به طرف چپ اندازه بگیرید و نقطه ی به دست آمده را 15 بنامید.

12-16:از نقطه 12، 4/1 گشادی دم پای شلوار منهای 1 سانتیمتر را به طرف راست اندازه بگیرید و نقطه 16 بنامید.

A15-15 و a16-16: با گونیا از دو نقطه 15 و 16 خطی مستقیم به طول 8-4 سانتی متر به طرف بالا رسم کنید و این دو نقطه را a15 و a16 بنامید.

در این فاصله که با گونیا رسم کرده اید می توانید بر گردان لبه ی پایین شلوار به صورت دوبل و یا سجاف کردن و همچنین کوتاه و یا بلند کردن قد شلوار را به سهولت انجام دهید.

با خطی مستقیم نقطه a15 را به نقطه 7 و نقطه a16 را به نقطه 9 وصل کنید.

فاصله a15-7 و a16-9 با یکدیگر مساوی هستند دو زاویه ای که در نقاط a15 و a16 تشکیل می شوند بایستی باهم برابر باشند.

خطوط مستقیمی که از نقاط a15 و a16 رسم کرده اید خط زانو را در نقاط 18 و 19 خط فاق را در نقاط a3 و 17 قطع می کند.

از نقطه 10 روی خط کمر 1-5/0 سانتی متر بر حسب دور کمر و یا مدل اندازه بگیرید و نقطه 20 را علامت بگذارید.

به شکل 150  مراجعه نمایید ملاحظه میکنید که فاصله 20-10 می تواند از 2-0 سانتی متر متغیر باشد.

از نقطه 8، 5/0 سانتی متر به طرف راست اندازه بگیرید و با گونیا خطی از نقطه 20 به این نقطه رسم کنید.

B8-a8:فاصله 17-a8 را اندازه بگیرید نصف این فاصله را از نقطه 8a به بالا تعیین کنید و این نقطه را b8 بنامید. از نقطه b8 خط کمکی به نقطه 17 رسم نمایید.

رسم الگوی پایه اولیه

همچنین خط کمکی دیگری در امتداد خطی که از نقطه 20 تا خط باسن رسم کرده اید به صورت نقطه چین رسم نمایید تا خط کمکی را قطع کند.

خط فاق جلو را از نقطه 8 تا 17 به صورت هلالی با استفاده از خطوط کمکی رسم کنید.

با گونیا از نقطه 20 خط کمکی تا فاصله 5-3 سانتی متری خط اتوی شلوار رسم کنید.

20-21:از نقطه 20، 4/1 دور کمر +5/2-5/1 سانتی متر که پهنای ساسون است به اضافه 5/0-0 سانتی متر برای گشادی مجاز را روی خط کمر اندازه بگیرید و نقطه 21 بنامید.

21-22:با گونیا از نقطه 21 عمود کوتاهی به طول 5/1-1 سانتی متر به طرف بالا رسم کنید.(این اندازه روی همان خط 2-1 است) و خط کمر رااز نقطه 22 به نقطه 20 با انحنای کمی رسم نمایید.

18-23 و 24-19 در دو طرف خط زانو بر حسب دلخواه و 1-0 سانتی متر است.

خط پهلو را از نقطه 7 به a3 و 23 تا نقطه a15 با انحنای کمی طراحی کنید و آن را سپس رسم نمایید.

خط توی پای شلوار را از نقطه 17 به نقطه 24 و تا نقطه a16 با انحنای کمی طراحی کنید و سپس آن را رسم نمایید.

رسم الگوی پایه اولیه

با گونیا از وسط خط 22-14 خطی مستقیم به خط باسن عمود کنید روی این خط طول ساسون را 10-9 سانتی متر اندازه بگیرید و پهنا ی ساسون جلو را که 5/2-5/1 سانتی متر است در دو طرف این خط و در خط کمر تعیین کنید.نوک ساسون را 5/0 سانتی متر به طرف چپ جا به جا کنید و ساسون را رسم نمایید.ساسون را ببندید و خط کمر را اصلاح نمایید.سپس آن را رسم کنید.

قبل از رسم الگوی پشت شلوار الگوی جلو را به دقت کنترل نمایید.

 

 

 

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی